Copyright Notice – Quy định bản quyền

English

This blog uses version 3.0 of the Creative Commons License. The human-readable summary can be found here, while the full legal code is here. In summary:

 • You are free to share and adapt any post in this blog.
 • If you use any post in this blog, either in full or in part, you must attribute it to the author and this blog by citing the source and a link to the post or this blog.
 • You may not use any post in this blog, either in full or in part, for commercial purposes.
 • If you alter, transform, or build upon the posts in this blog, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
 • Any of the conditions in the license can be waived if you get permission from the author.
 • Some posts in this blog may have different license or copyright conditions, which must be clearly specified in the posts.

Tiếng Việt

Blog này sử dụng phiên bản 3.0 của Creative Commons License. Bạn có thể đọc bản tóm tắt dễ hiểu ở đây, và bản đầy đủ ở đây. Một cách tóm tắt:

 • Bạn có thể tự do chia sẻthay đổi bất kì bài viết nào trên blog này.
 • Nếu bạn sử dụng, đăng lại toàn bộ hoặc một phần bất kì bài viết nào trên blog này, bạn phải ghi rõ nguồn bài viết và tác giả bằng cách liên kết đến bài viết đó hoặc blog này.
 • Bạn không được sử dụng bất kì bài viết nào, dù toàn bộ hay một phần, trong blog này vì mục đích lợi nhuận. Việc đăng bài báo có nhuận bút được coi là vì lợi nhuận. Tuy nhiên nếu bạn chỉ liên kết đến bài viết trong blog này thì không chịu sự tác động của điều khoản này.
 • Nếu bạn thay đổi hoặc phát triển dựa trên các bài viết của blog này, bạn được quyền phân phối sản phẩm của bạn nhưng phải với điều khoản giống hệt hoặc tương tự điều khoản của blog này.
 • Bất kì điều khoản nào trong quy định bản quyền này đều có thể được miễn nếu bạn được phép chính thức của tác giả.
 • Một số bài viết trong blog này có thể sử dụng điều khoản bản quyền khác với những quy định nêu ở đây, và phải được nêu rõ ràng trong bài viết đó.
Advertisements